Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Jeong Hyun Ahn 1 Hyoun-Joong Kong  (Kong HJ) 1
Hee Bae Ahn  (Ahn HB) 1 Suk Joon Kong  (Kong SJ) 1
Hyun Min Ahn  (Ahn HM) 1 Kyung Yun Kook  (Kook KY) 1
Jaemoon Ahn  (Ahn J) 1 Hee Chan Ku  (Ku HC) 2
Jayoung Ahn  (Ahn J) 1 Myun Ku  (Ku M) 1
Jong Ho Ahn  (Ahn JH) 1 Jae Hyuck Kwak  (Kwak JH) 2
Jung Hyun Ahn  (Ahn JH) 1 Sang-In Kwarg  (Kwarg SI) 1
Min Ahn  (Ahn M) 2 Dongil Kwon  (Kwon D) 1
Min Won Ahn  (Ahn MW) 1 Il Joo Kwon  (Kwon IJ) 1
Sung Hyun Ahn  (Ahn SH) 1 Jeong Min Kwon  (Kwon JM) 1
Sang Il Ahn  (Ahn SI) 1 Ji Min Kwon  (Kwon JM) 2
Kunho Bae 1 Ji Won Kwon  (Kwon JW) 1
Seon Ha Bae  (Bae SH) 1 Ji-Won Kwon  (Kwon JW) 1
So Hyun Bae  (Bae SH) 2 Jin Young Kwon  (Kwon JY) 1
Sun Ryang Bae  (Bae SR) 2 Seunghoon Kwon  (Kwon S) 1
Seung Chul Baek 1 Sunghoon Kwon  (Kwon S) 1
Changhoon Baek  (Baek C) 1 Young A Kwon  (Kwon YA) 1
Sehyun Baek  (Baek S) 7 Yong Dae Kwon  (Kwon YD) 1
Se Hyun Baek  (Baek SH) 1 Yoon Hyung Kwon  (Kwon YH) 2
Seung-Hee Baek  (Baek SH) 4 Haksu Kyung  (Kyung H) 2
Seung Min Baek  (Baek SM) 1 Sung Eun Kyung  (Kyung SE) 3
Seung Woon Baek  (Baek SW) 1 A-Young Lee 1
Ji Sun Baik  (Baik JS) 1 Da Bin Lee 1
Seul Ki Bang  (Bang SK) 1 Dong Ho Lee 1
BASc 1 Donghun Lee 1
BS 2 Geun Woo Lee 1
Ik Soo Byon 1 Hun Lee 1
Dongmin Cha  (Cha D) 1 Hye Jin Lee 1
Woo Jung Chae 1 Jae Hyup Lee 2
Minbyung Chae  (Chae M) 1 Ji Hye Lee 1
Sue Hey Chae  (Chae SH) 1 Jiyoung Lee 2
In Boem Chang  (Chang IB) 1 Ko Eun Lee 1
Ji Woong Chang  (Chang JW) 1 Moon Hyeong Lee 1
Minwook Chang  (Chang M) 2 Sang Wook Lee 1
Min Hye Chang  (Chang MH) 2 Sang-Mok Lee 1
Moo Hwan Chang  (Chang MH) 2 Seung Hoon Lee 1
Woohyok Chang  (Chang W) 1 Seungwoo Lee 2
Yoon-Hee Chang  (Chang YH) 1 Soo Jin Lee 1
Song-a Che 1 Su Kyung Lee 1
Mijung Chi  (Chi M) 1 Su Min Lee 2
Mi Jung Chi  (Chi MJ) 6 Sun Young Lee 2
Hyun Kyung Cho 1 Won June Lee 1
Sang Il Cho 1 Woo Hyuk Lee 1
Soon Young Cho 1 Yeo Jin Lee 1
Won-Kyung Cho 1 Young Joo Lee 1
Yang Kyung Cho 2 Bo Ram Lee  (Lee BR) 1
Dong-Seok Cho  (Cho DS) 1 Bo Young Lee  (Lee BY) 1
Hyun-Kyung Cho  (Cho HK) 3 Chan Ho Lee  (Lee CH) 1
Hee Yoon Cho  (Cho HY) 1 Doh Lee  (Lee D) 1
Joonhee Cho  (Cho J) 1 Dong Cho Lee  (Lee DC) 1
Kyong Jin Cho  (Cho KJ) 4 Dong Eun Lee  (Lee DE) 1
Nam Chun Cho  (Cho NC) 2 Dong-Eun Lee  (Lee DE) 1
Nam-Chun Cho  (Cho NC) 1 Dong Hyun Lee  (Lee DH) 3
Sung-Won Cho  (Cho SW) 1 Dong Ik Lee  (Lee DI) 1
Soo-Yeon Cho  (Cho SY) 1 Dong Kyu Lee  (Lee DK) 1
Yang Kyeung Cho  (Cho YK) 1 Dae Yeong Lee  (Lee DY) 1
Wooseok Choae 1 Dae Young Lee  (Lee DY) 2
Jinseok Choi 1 Eun Jung Lee  (Lee EJ) 1
Seung Kwon Choi 1 Eun Koo Lee  (Lee EK) 2
Soo Young Choi 1 Eun Kyoung Lee  (Lee EK) 2
Youna Choi 1 Eun Kyung Lee  (Lee EK) 1
Young Joo Choi 1 Gyeong Min Lee  (Lee GM) 1
Bong Joon Choi  (Choi BJ) 1 Hwa Lee  (Lee H) 3
Chul Young Choi  (Choi CY) 2 Hyejin Lee  (Lee H) 1
Dong Gyu Choi  (Choi DG) 3 Ha Bum Lee  (Lee HB) 1
Gwang Ju Choi  (Choi GJ) 1 Haeng-Jin Lee  (Lee HJ) 1
Hun Jin Choi  (Choi HJ) 1 Hui Jae Lee  (Lee HJ) 1
Hyuk Jin Choi  (Choi HJ) 4 Hyung Keun Lee  (Lee HK) 2
Hyun Joon Choi  (Choi HJ) 1 Han Min Lee  (Lee HM) 2
Hee Young Choi  (Choi HY) 3 Hyo Seok Lee  (Lee HS) 4
Jee‐Hyun Choi  (Choi J) 1 Hyun Soo Lee  (Lee HS) 1
Jeongnam Choi  (Choi J) 1 Hae-Young Lee  (Lee HY) 1
Jin Choi  (Choi J) 1 Ho Young Lee  (Lee HY) 1
Jin A Choi  (Choi JA) 2 Hwa-Young Lee  (Lee HY) 1
Jeong Hoon Choi  (Choi JH) 2 In Bum Lee  (Lee IB) 1
Ji-Ho Choi  (Choi JH) 1 In-Bum Lee  (Lee IB) 2
Jun Ho Choi  (Choi JH) 1 In Ho Lee  (Lee IH) 1
Jin Seok Choi  (Choi JS) 3 Jaelim Lee  (Lee J) 1
Jin-Seok Choi  (Choi JS) 3 Jeffrey Lee  (Lee J) 2
Jun-Sub Choi  (Choi JS) 1 Jieun Lee  (Lee J) 1
Kyu Ryong Choi  (Choi KR) 1 Jonghyun Lee  (Lee J) 2
Kyu-Ryong Choi  (Choi KR) 1 Ji Eun Lee  (Lee JE) 6
Kyu-Ryung Choi  (Choi KR) 1 Jong Eun Lee  (Lee JE) 1
Kyoung Sub Choi  (Choi KS) 1 Jae Hoon Lee  (Lee JH) 1
Kyung Seek Choi  (Choi KS) 4 Jee Hye Lee  (Lee JH) 1
Mi Young Choi  (Choi MY) 1 Jei Hoon Lee  (Lee JH) 1
Soon Il Choi  (Choi SI) 1 Jin Hak Lee  (Lee JH) 5
Se Rang Choi  (Choi SR) 1 Jong Heon Lee  (Lee JH) 2
Si-Whan Choi  (Choi SW) 1 Joo Hwa Lee  (Lee JH) 1
Seung Yong Choi  (Choi SY) 3 Jung Hoon Lee  (Lee JH) 1
Won Choi  (Choi W) 3 Jae Jung Lee  (Lee JJ) 2
Woong San Choi  (Choi WS) 1 Jong-Joo Lee  (Lee JJ) 1
Yeong A Choi  (Choi YA) 1 Jae Lim Lee  (Lee JL) 3
Ho Kyung Choung 1 Jae-Lim Lee  (Lee JL) 3
Yoon‐Jung Choy  (Choy Y) 1 Jong Soo Lee  (Lee JS) 8
Young Chae Chu  (Chu YC) 1 Joo Yeon Lee  (Lee JY) 3
Bo Young Chun  (Chun BY) 3 Joon Young Lee  (Lee JY) 1
Yeoun Sook Chun  (Chun YS) 2 Kwan Bok Lee  (Lee KB) 1
Eun Jee Chung 1 Ki Hwang Lee  (Lee KH) 1
Yeon Woong Chung 1 Kyung Heon Lee  (Lee KH) 1
Doh Hoon Chung  (Chung DH) 1 Kang Min Lee  (Lee KM) 1
Hum Chung  (Chung H) 3 Kyung Min Lee  (Lee KM) 1
In Young Chung  (Chung IY) 2 Kang Won Lee  (Lee KW) 1
Jin Chung  (Chung J) 1 Keun Woo Lee  (Lee KW) 1
Jae Keun Chung  (Chung JK) 1 Kyung-Wook Lee  (Lee KW) 1
Jin Kwon Chung  (Chung JK) 2 Min Lee  (Lee M) 1
Jae Lim Chung  (Chung JL) 1 Moon Hyung Lee  (Lee MH) 2
Seung Hyun Chung  (Chung SH) 1 Min Joung Lee  (Lee MJ) 1
So Hyang Chung  (Chung SH) 2 Mee Yon Lee  (Lee MY) 1
Sung Kun Chung  (Chung SK) 9 Na Young Lee  (Lee NY) 1
Tae-Young Chung  (Chung TY) 1 Sangmoon Lee  (Lee S) 1
Woohyun Chung  (Chung W) 1 Seunghyun Lee  (Lee S) 1
Yeonwoong Chung  (Chung Y) 2 Suk Lee  (Lee S) 1
Young Kwon Chung  (Chung YK) 1 Sukyeon Lee  (Lee S) 4
Lian Cui  (Cui L) 1 Sunho Lee  (Lee S) 1
Sang Hee Doh  (Doh SH) 1 Sung Bok Lee  (Lee SB) 2
Youngsub Eom  (Eom Y) 2 Sung-Bok Lee  (Lee SB) 1
Sun Jung Eum  (Eum SJ) 1 Sang Ho Lee  (Lee SH) 1
Yeseul Gong  (Gong Y) 1 Sang Hyeok Lee  (Lee SH) 1
Minji Ha  (Ha M) 1 Sang Hyup Lee  (Lee SH) 1
Suk Gyu Ha  (Ha SG) 3 Seung-Hyun Lee  (Lee SH) 1
Suk-Gyu Ha  (Ha SG) 6 Sang Jae Lee  (Lee SJ) 2
Seung Joo Ha  (Ha SJ) 1 Sang Joon Lee  (Lee SJ) 4
Sung Woo Ha  (Ha SW) 1 Seok Jae Lee  (Lee SJ) 3
In Kyun Hahn  (Hahn IK) 1 Seung Jae Lee  (Lee SJ) 2
Jong Chul Han 1 Soo Jung Lee  (Lee SJ) 11
Sang Beom Han 1 Sung Jin Lee  (Lee SJ) 2
Sueng-Han Han 1 Sae Mi Lee  (Lee SM) 2
Dae Heon Han  (Han DH) 1 Sang Min Lee  (Lee SM) 1
Innoc Han  (Han I) 1 Sang Mok Lee  (Lee SM) 1
Jinu Han  (Han J) 2 Sang Moon Lee  (Lee SM) 1
Jae Ryong Han  (Han JR) 3 Seung Min Lee  (Lee SM) 1
Jae Wook Han  (Han JW) 1 Song Min Lee  (Lee SM) 2
Ji Yun Han  (Han JY) 1 Sun Min Lee  (Lee SM) 1
Kyung Eun Han  (Han KE) 1 Su-Na Lee  (Lee SN) 1
Nam-Su Han  (Han NS) 1 Seung Uk Lee  (Lee SU) 4
Sang Youn Han  (Han SY) 1 Seong Woo Lee  (Lee SW) 1
Young Keun Han  (Han YK) 1 Seung-Yong Lee  (Lee SY) 1
Yong Seop Han  (Han YS) 4 Tae Eun Lee  (Lee TE) 1
Hoo Jae Hann  (Hann HJ) 1 Tae Gon Lee  (Lee TG) 1
Kwang Sun Hau  (Hau KS) 1 Tae Heon Lee  (Lee TH) 1
Jun Heo 1 Tae Soo Lee  (Lee TS) 1
Hwan Heo  (Heo H) 1 Woon Hee Lee  (Lee WH) 1
Jun Her  (Her J) 2 Young Chang Lee  (Lee YC) 1
In Hwan Hong 1 Young Chun Lee  (Lee YC) 1
Jung Hwa Hong 1 Yeon Hee Lee  (Lee YH) 2
Ji Won Hong  (Hong JW) 2 Yeon-Hee Lee  (Lee YH) 1
Ji Wook Hong  (Hong JW) 1 Young Hoon Lee  (Lee YH) 1
Kyung Euy Hong  (Hong KE) 1 Yong Jun Lee  (Lee YJ) 1
Seung Woo Hong  (Hong SW) 1 Yoon-Jung Lee  (Lee YJ) 1
Hyoun Do Huh  (Huh HD) 1 You Kyung Lee  (Lee YK) 1
Jungah Huh  (Huh J) 2 Yang-Won Lee  (Lee YW) 1
Daniel Duck-Jin Hwang  (Hwang DDJ) 3 Young Ju Lew 1
Duck Jin Hwang  (Hwang DJ) 1 Helen Lew  (Lew H) 2
Hyung Bin Hwang  (Hwang HB) 4 Ho Min Lew  (Lew HM) 1
Ho-Sik Hwang  (Hwang HS) 1 Ying Li  (Li Y) 1
Je Hyung Hwang  (Hwang JH) 2 Yeon Ju Lim 1
Je-hyung Hwang  (Hwang Jh) 1 Byung Su Lim  (Lim BS) 1
Jeong Min Hwang  (Hwang JM) 1 Chae Ha Lim  (Lim CH) 1
Jeong-Min Hwang  (Hwang JM) 3 Dong Hui Lim  (Lim DH) 2
Joon Seo Hwang  (Hwang JS) 1 Hyung Bin Lim  (Lim HB) 1
Sangwon Hwang  (Hwang S) 1 Hyung-Bin Lim  (Lim HB) 1
Sung Soo Hwang  (Hwang SS) 1 Ji Won Lim  (Lim JW) 1
Sang Won Hwang  (Hwang SW) 1 Key-Hwan Lim  (Lim KH) 1
Young Hoon Hwang  (Hwang YH) 3 Sung A Lim  (Lim SA) 1
Ho Sik Hwangm 1 Soo Hyun Lim  (Lim SH) 1
Joon Young Hyon  (Hyon JY) 1 Byul Lyu  (Lyu B) 2
Joo Hyun  (Hyun J) 1 MA 1
Sang Hun Hyun  (Hyun SH) 1 Gun-Jung Ma 1
Sungmin Hyung  (Hyung S) 2 Hyeong Ju Kwon MD  (MD HJK) 1
Jong Chan Im  (Im JC) 1 Jae Hyuk Kim MD  (MD JHK) 1
Seoung Kyu Im  (Im SK) 1 Sun Woong Kim MD  (MD SWK) 1
Hyun Duk Jang  (Jang HD) 1 Jin A Mo  (Mo JA) 1
Jung Hyun Jang  (Jang JH) 1 Ja Yoon Moon 1
Kyu Hwan Jang  (Jang KH) 1 Chan Shik Moon  (Moon CS) 2
Soo Gyeong Jang  (Jang SG) 1 Hyuk-June Moon  (Moon HJ) 1
Donghyun Jee  (Jee D) 6 Hyun Sik Moon  (Moon HS) 1
Hyun Sun Jeon 1 Jung Hyun Moon  (Moon JH) 2
Gang Seok Jeon  (Jeon GS) 2 Ji Sun Moon  (Moon JS) 1
Hyeshin Jeon  (Jeon H) 3 Ji Young Moon  (Moon JY) 1
Jong Bae Jeon  (Jeon JB) 1 Nam Ju Moon  (Moon NJ) 2
Mi Hye Jeon  (Jeon MH) 1 Sung Hyuk Moon  (Moon SH) 1
Seung Hee Jeon  (Jeon SH) 1 Sung Woon Moon  (Moon SW) 1
Hyo Chan Jeong 1 Su Young Moon  (Moon SY) 1
Hee Ok Jeong  (Jeong HO) 1 MPH 1
Jinho Jeong  (Jeong J) 3 Jaehoon Na  (Na J) 1
Jin-gu Jeong  (Jeong Jg) 1 Kyeong Ik Na  (Na KI) 3
Jin Ho Jeong  (Jeong JH) 2 Kyung Sun Na  (Na KS) 1
Kyeong Do Jeong  (Jeong KD) 3 Kyung-Sun Na  (Na KS) 4
Young Hwan Jeong  (Jeong YH) 1 Gahee Nam 1
Man Ji 1 Purumeh Nam 1
Yong Woo Ji  (Ji YW) 1 Yoonsoo Nam 1
Yeonwoo Jin 1 Dong Heun Nam  (Nam DH) 5
Kyung Hyun Jin  (Jin KH) 3 Hyung-Sung Nam  (Nam HS) 1
Seon Mi Jin  (Jin SM) 1 Kiyup Nam  (Nam K) 1
Aerin Jo  (Jo A) 1 Ki Yup Nam  (Nam KY) 4
Seong Ho Jo  (Jo SH) 4 Ju Hee Noh  (Noh JH) 1
Seung Hwan Jo  (Jo SH) 1 Sung Rae Noh  (Noh SR) 1
Youn hye Jo  (Jo Yh) 1 Baek Lok Oh  (Oh BL) 1
Young Joon Jo  (Jo YJ) 2 Chunghan Oh  (Oh C) 1
Soo Geun Joe  (Joe SG) 1 Han-Jin Oh  (Oh HJ) 1
Chan Woong Joo 1 Hea Young Oh  (Oh HY) 1
Choun‐Ki Joo  (Joo C) 2 Jaeryung Oh  (Oh J) 3
Choun-Ki Joo  (Joo CK) 8 Ju Heun Oh  (Oh JH) 1
Lock Hyun Ju  (Ju LH) 1 Jeong Jae Oh  (Oh JJ) 1
Ikhyun Jun 1 Joo Youn Oh  (Oh JY) 2
Jong Hwa Jun 1 Seikwan Oh  (Oh S) 1
Sung Yeon Jun 1 Se Beum Oh  (Oh SB) 1
Eun-Jung Jun  (Jun EJ) 4 Shin Yeop Oh  (Oh SY) 1
Rumin Jun  (Jun R) 1 Hae Jung Paik  (Paik HJ) 4
Roo Min Jun  (Jun RM) 2 Ji Sun Paik  (Paik JS) 1
Eun Hye Jung 1 Ji-Sun Paik  (Paik JS) 3
Hyunjean Jung 1 Kyu Hong Pak 1
Sam Young Jung 1 Kang Yeun Pak  (Pak KY) 1
Jae Ho Jung  (Jung JH) 3 Chan Keum Park 1
Jae Woo Jung  (Jung JW) 3 Donghee Park 1
Ji Won Jung  (Jung JW) 2 Hye Yeon Park 1
You Jin Jung  (Jung YJ) 1 Ji In Park 1
Bonghui Kang 1 Jong Seok Park 1
Tae Seen Kang 1 Mi-Ra Park 2
Dong Jin Kang  (Kang DJ) 1 Min Ji Park 2
Kui Dong Kang  (Kang KD) 3 Seo Yeon Park 1
Min Ho Kang  (Kang MH) 1 Shin Hyeong Park 1
Min Ji Kang  (Kang MJ) 1 Su Hwan Park 1
Min-Ji Kang  (Kang MJ) 1 Sun-Kyoung Park 1
Min Seok Kang  (Kang MS) 1 Sun-Kyung Park 1
Nam Yeo Kang  (Kang NY) 1 Sun-Won Park 1
Seungbum Kang  (Kang S) 1 Sung Who Park 1
Shin Hee Kang  (Kang SH) 2 Young Gun Park 1
Seung Min Kang  (Kang SM) 1 Young-Geun Park 1
Sung Min Kang  (Kang SM) 1 Choul Yong Park  (Park CY) 1
Sung Mo Kang  (Kang SM) 1 Hong Hyun Park  (Park HH) 1
Su-Yeon Kang  (Kang SY) 1 Hye In Park  (Park HI) 1
Tae-Seen Kang  (Kang TS) 1 Hyung Jun Park  (Park HJ) 2
Uk Kang  (Kang U) 1 Hye Young Park  (Park HY) 1
Yong Koo Kang  (Kang YK) 1 Jinhwan Park  (Park J) 6
Chang Won Kee 1 Ji‐Hye Park  (Park J) 1
Changwon Kee  (Kee C) 1 Joohyun Park  (Park J) 1
Sang In Khwarg 1 Juhong Park  (Park J) 1
Chul Gu Kim 1 Ji-Hye Park  (Park JH) 1
Da Yeong Kim 1 Jin Hwan Park  (Park JH) 1
Dae Yong Kim 2 Jin Hyung Park  (Park JH) 1
Dong Hyun Kim 1 Jong Hoon Park  (Park JH) 1
Hui Kyung Kim 1 Joo Hyun Park  (Park JH) 1
Hyo Sin Kim 3 Joong Hyun Park  (Park JH) 2
Hyun Soo Kim 1 Jung Hyun Park  (Park JH) 1
Hyunyeon Kim 1 Jong Moon Park  (Park JM) 2
Jae Hui Kim 1 Jung Min Park  (Park JM) 5
Jaeyoung Kim 1 Jong Seo Park  (Park JS) 1
Ji Eun Kim 1 Ji Woong Park  (Park JW) 1
Jiwon Kim 1 Jung Yul Park  (Park JY) 1
Jong Woo Kim 1 Kwang Suk Park  (Park KS) 2
Ju Yeon Kim 1 Kwang-Suk Park  (Park KS) 1
Ki Seok Kim 1 Minji Park  (Park M) 1
Min Chul Kim 1 Mi Ra Park  (Park MR) 1
Min Ha Kim 1 Min Soo Park  (Park MS) 1
Min Jin Kim 1 Na Ri Park  (Park NR) 1
Minhee Kim 1 Shinhae Park  (Park S) 1
Namju Kim 1 Sunho Park  (Park S) 1
Rae-Young Kim 1 Shin Hae Park  (Park SH) 2
Seong-Jae Kim 1 Song Hee Park  (Park SH) 1
So Hee Kim 1 Su Jin Park  (Park SJ) 1
So Yeon Kim 1 Sun Kyoung Park  (Park SK) 1
Suhwan Kim 1 Sung Pyo Park  (Park SP) 5
Sun Woong Kim 1 Sang Woo Park  (Park SW) 1
Sung Jin Kim 1 Si Yoon Park  (Park SY) 1
Tae Yeon Kim 1 Un Chul Park  (Park UC) 1
Woonghee Kim 1 Yooyeon Park  (Park Y) 2
Ye Won Kim 1 Yuli Park  (Park Y) 3
Yu Jeong Kim 1 Yeon Ggoch Park  (Park YG) 1
Yun Young Kim 1 Young-Gun Park  (Park YG) 2
Bomi Kim  (Kim B) 1 Young Hoon Park  (Park YH) 2
Boyun Kim  (Kim B) 1 Young-Hoon Park  (Park YH) 4
Bumgi Kim  (Kim B) 1 Young Je Park  (Park YJ) 1
Bum Jun Kim  (Kim BJ) 1 Young Kee Park  (Park YK) 2
Bum Ki Kim  (Kim BK) 1 Yung Kyung Park  (Park YK) 1
Bo Youn Kim  (Kim BY) 1 Young Min Park  (Park YM) 3
Byoung Yeop Kim  (Kim BY) 1 Young Myoung Park  (Park YM) 1
Chu Hyun Kim  (Kim CH) 1 Young-Myoung Park  (Park YM) 1
Chang-Sik Kim  (Kim CS) 2 Yi-Ryeung Park  (Park YR) 1
Chul Yong Kim  (Kim CY) 1 Yong Seok Park  (Park YS) 1
Chang Zoo Kim  (Kim CZ) 3 Ho Ra 1
Do Gyun Kim  (Kim DG) 1 Tae Yoon Ra  (Ra TY) 5
Don Gyung Kim  (Kim DG) 1 Sang Hoon Rah  (Rah SH) 1
Dae Hee Kim  (Kim DH) 1 Mi Ri Rhee  (Rhee MR) 1
Dae Hyun Kim  (Kim DH) 1 Jin Young Rhew  (Rhew JY) 1
Dong Hwi Kim  (Kim DH) 1 Won Il Rhim  (Rhim WI) 2
Do Wook Kim  (Kim DW) 1 RN 2
Da-Yeong Kim  (Kim DY) 1 Chang Rae Roh  (Roh CR) 1
Dae Yune Kim  (Kim DY) 1 In Ho Roh  (Roh IH) 2
Eunbi Kim  (Kim E) 1 Joon Ho Roh  (Roh JH) 1
Eurie Kim  (Kim E) 1 Young Jung Roh  (Roh YJ) 3
Eun Chul Kim  (Kim EC) 1 Won Yeol Ryu 2
Eung Kweon Kim  (Kim EK) 3 So Jung Ryu  (Ryu SJ) 1
Gee-Hyun Kim  (Kim GH) 1 Sun Young Ryu  (Ryu SY) 1
Hyojin Kim  (Kim H) 5 Min Sagong  (Sagong M) 2
Hyung Chan Kim  (Kim HC) 3 Jeong-Won Seo 1
Hyung Il Kim  (Kim HI) 2 Yuri Seo 1
Hyoun Jin Kim  (Kim HJ) 1 Je Hyun Seo  (Seo JH) 3
Hyun Jin Kim  (Kim HJ) 1 Jeong Hun Seo  (Seo JH) 1
Ha Kyoung Kim  (Kim HK) 3 Jong Mo Seo  (Seo JM) 2
Hwang-Ki Kim  (Kim HK) 1 Jong-Mo Seo  (Seo JM) 8
Hyo Myung Kim  (Kim HM) 2 Kyoung Yul Seo  (Seo KY) 3
Hae Rang Kim  (Kim HR) 2 Min Won Seo  (Seo MW) 1
Hyun Seok Kim  (Kim HS) 2 Seong Wook Seo  (Seo SW) 2
Hyun Seung Kim  (Kim HS) 3 Youngbeom Seo  (Seo Y) 1
Hee Weon Kim  (Kim HW) 1 Young Seung Seo  (Seo YS) 1
Hyo Won Kim  (Kim HW) 1 Pu reum Seok  (Seok Pr) 1
Hyun Woong Kim  (Kim HW) 2 Hyun Kyoung Seong  (Seong HK) 1
Hee Young Kim  (Kim HY) 1 Mincheol Seong  (Seong M) 1
Ho Yoon Kim  (Kim HY) 1 Kyu Young Shim  (Shim KY) 2
Ho Yun Kim  (Kim HY) 1 Jeong Wook Shin 1
Hye Young Kim  (Kim HY) 1 Chang Hyun Shin  (Shin CH) 1
In-Beom Kim  (Kim IB) 2 Dong-Bin Shin  (Shin DB) 2
In Suk Kim  (Kim IS) 1 Hee Jong Shin  (Shin HJ) 2
Jihye Kim  (Kim J) 1 Hyun Jin Shin  (Shin HJ) 2
Joohyun Kim  (Kim J) 1 Jae‐Ho Shin  (Shin J) 1
Jae Chan Kim  (Kim JC) 2 Jonghoon Shin  (Shin J) 1
Jae Hoon Kim  (Kim JH) 1 Jeong Ah Shin  (Shin JA) 1
Jae Hyuk Kim  (Kim JH) 1 Jae Pil Shin  (Shin JP) 2
Jeong Hee Kim  (Kim JH) 1 Jun Woo Shin  (Shin JW) 1
Ji Hong Kim  (Kim JH) 1 Ji Young Shin  (Shin JY) 1
Ji Hye Kim  (Kim JH) 2 Ki Cheul Shin  (Shin KC) 3
Ji-Hyun Kim  (Kim JH) 2 Kwang Hoon Shin  (Shin KH) 1
Jin Hyoung Kim  (Kim JH) 1 Moon Kyeong Shin  (Shin MK) 1
Jong Ho Kim  (Kim JH) 1 Seongjoo Shin  (Shin S) 1
Jong-Hyo Kim  (Kim JH) 1 Seong Hwan Shin  (Shin SH) 1
Joong-Hun Kim  (Kim JH) 1 Seong Joo Shin  (Shin SJ) 1
Jung Lim Kim  (Kim JL) 1 Young Joo Shin  (Shin YJ) 1
Jung Rim Kim  (Kim JR) 1 Young Keun Shin  (Shin YK) 1
Jae Suk Kim  (Kim JS) 5 Yong Un Shin  (Shin YU) 1
Jin Soo Kim  (Kim JS) 1 Kei Shinoda  (Shinoda K) 1
Jae Woo Kim  (Kim JW) 1 Kyung Hwan Shyn  (Shyn KH) 1
Jee Wook Kim  (Kim JW) 1 on behalf of the Epidemiologic Survey Committee of the Korean Ophthalmological Society  (Society obotESCotK) 1
Jae Yong Kim  (Kim JY) 2 Byung Jae Sohn  (Sohn BJ) 1
Jin Young Kim  (Kim JY) 3 Hee Jin Sohn  (Sohn HJ) 4
Joo Young Kim  (Kim JY) 1 Joonhong Sohn  (Sohn J) 2
Jung Yeul Kim  (Kim JY) 7 Joon Hong Sohn  (Sohn JH) 1
Jung Yong Kim  (Kim JY) 1 Yong Ho Sohn  (Sohn YH) 1
Kwang Gi Kim  (Kim KG) 1 Yong-Ho Sohn  (Sohn YH) 1
Kyun Hyung Kim  (Kim KH) 1 Yu Bin Son 1
Kyoung Ok Kim  (Kim KO) 1 Sungwan Son  (Son S) 1
Kyoung Woo Kim  (Kim KW) 3 Han Song  (Song H) 1
Kook Young Kim  (Kim KY) 1 Hee Jun Song  (Song HJ) 1
Martha Kim  (Kim M) 2 In Suk Song  (Song IS) 1
Minjung Kim  (Kim M) 6 Ju Hwan Song  (Song JH) 1
Mirinae Kim  (Kim M) 4 Jong Suk Song  (Song JS) 2
Min Hee Kim  (Kim MH) 1 Jong-Suk Song  (Song JS) 1
Min Hwan Kim  (Kim MH) 1 Miryoung Song  (Song M) 1
Mi Jin Kim  (Kim MJ) 1 Min Hye Song  (Song MH) 1
Min Jung Kim  (Kim MJ) 1 Seok Hyeon Song  (Song SH) 1
Myoung Joon Kim  (Kim MJ) 2 Sang Wroul Song  (Song SW) 1
Myung Jin Kim  (Kim MJ) 1 Yu Kwan Song  (Song YK) 1
Mee Kum Kim  (Kim MK) 8 Sunghwan Suh 1
Mee-Kum Kim  (Kim MK) 3 Su Youn Suh  (Suh SY) 1
Moon Kyoung Kim  (Kim MK) 1 Young-Woo Suh  (Suh YW) 2
Man Soo Kim  (Kim MS) 2 Jae Hong Sun  (Sun JH) 1
Min Sun Kim  (Kim MS) 1 Jae Yun Sung  (Sung JY) 1
Min-Sun Kim  (Kim MS) 1 Soon Ki Sung  (Sung SK) 1
Nahyun Kim  (Kim N) 1 Youn Mi Sung  (Sung YM) 1
Nam Eok Kim  (Kim NE) 1 Kyung Tae  (Tae K) 1
Nam Yeong Kim  (Kim NY) 2 Hungwon Tchah  (Tchah H) 2
Seondo Kim  (Kim S) 1 Seon Jin Wang  (Wang SJ) 1
Seong Ah Kim  (Kim SA) 1 Won Ryang Wee  (Wee WR) 6
Su Ah Kim  (Kim SA) 1 Woong-Joo Whang  (Whang WJ) 4
Si bum Kim  (Kim Sb) 1 Yeo Kyoung Won 1
Seon Do Kim  (Kim SD) 1 Kyeong Jin Woo  (Woo KJ) 1
Sung Eun Kim  (Kim SE) 4 Minji Woo  (Woo M) 2
Seung Hyun Kim  (Kim SH) 2 Sung Wook Woo  (Woo SW) 1
Seung-Hyun Kim  (Kim SH) 9 Seung Ahn Yang 1
So Hyun Kim  (Kim SH) 2 Chan Min Yang  (Yang CM) 1
Sun Hyeon Kim  (Kim SH) 1 Hee Kyung Yang  (Yang HK) 1
Sung In Kim  (Kim SI) 1 Ji Ho Yang  (Yang JH) 1
Sung-In Kim  (Kim SI) 1 Jae Wook Yang  (Yang JW) 2
Seong Jae Kim  (Kim SJ) 2 Ji Wook Yang  (Yang JW) 1
Seong Joon Kim  (Kim SJ) 1 Ji-Wook Yang  (Yang JW) 1
Seong-Joon Kim  (Kim SJ) 1 Ki-Mock Yang  (Yang KM) 1
Soo Jin Kim  (Kim SJ) 1 Soonwon Yang  (Yang S) 1
Su Jin Kim  (Kim SJ) 1 Sungwon Yang  (Yang S) 3
Sang Kook Kim  (Kim SK) 1 Suk Woo Yang  (Yang SW) 4
Seong-Woo Kim  (Kim SW) 3 Suk-Woo Yang  (Yang SW) 5
Se-Yoon Kim  (Kim SY) 1 Sung Won Yang  (Yang SW) 2
So Young Kim  (Kim SY) 1 Myeong In Yeom  (Yeom MI) 2
Soo Young Kim  (Kim SY) 1 Kayoung Yi  (Yi K) 1
Sook-Young Kim  (Kim SY) 1 Rowoon Yi  (Yi R) 1
Su Yeon Kim  (Kim SY) 1 Hye Bin Yim  (Yim HB) 6
Su Young Kim  (Kim SY) 1 Jang Hyuk Yim  (Yim JH) 1
Su-Young Kim  (Kim SY) 3 Chungkwon Yoo  (Yoo C) 1
Sun Young Kim  (Kim SY) 1 Jun Ho Yoo  (Yoo JH) 1
Tae Gi Kim  (Kim TG) 2 Ji Myong Yoo  (Yoo JM) 4
Tae Hoon Kim  (Kim TH) 4 Romi Yoo  (Yoo R) 1
Tae Im Kim  (Kim TI) 1 Heejeon Yoon 1
Tae-im Kim  (Kim Ti) 3 Hwi Yeong Yoon 1
Tae Jin Kim  (Kim TJ) 1 Ji Hyun Yoon 2
Tai Jin Kim  (Kim TJ) 2 Sook Hyun Yoon 1
Ungsoo Samuel Kim  (Kim US) 5 Chang Ki Yoon  (Yoon CK) 4
Won Jae Kim  (Kim WJ) 2 Hyeon Jeong Yoon  (Yoon HJ) 1
Woo Jin Kim  (Kim WJ) 2 Ha Won Yoon  (Yoon HW) 1
Won Soo Kim  (Kim WS) 1 Jin Sook Yoon  (Yoon JS) 2
Younghwa Kim  (Kim Y) 1 Kyung Chul Yoon  (Yoon KC) 4
Youngkook Kim  (Kim Y) 1 Kyung-Chul Yoon  (Yoon KC) 1
Yu Cheol Kim  (Kim YC) 1 Young Chae Yoon  (Yoon YC) 1
Yeong Hoon Kim  (Kim YH) 2 In Cheon You  (You IC) 2
Youn Hui Kim  (Kim YH) 1 In-Cheon You  (You IC) 2
Yung Hui Kim  (Kim YH) 1 Jie Hyun Youm 1
Yoon Jung Kim  (Kim YJ) 1 Hyeong Gon Yu  (Yu HG) 9
Young Jin Kim  (Kim YJ) 3 Hak Sun Yu  (Yu HS) 1
Yong-Kyu Kim  (Kim YK) 1 Young Suk Yu  (Yu YS) 1
Yong Ran Kim  (Kim YR) 1 Hae Ri Yum  (Yum HR) 1
Yong Yeon Kim  (Kim YY) 1 Jun Myeong Yun  (Yun JM) 3
Jae Woong Koh  (Koh JW) 1 Young Soo Yun  (Yun YS) 1
Kyung Min Koh  (Koh KM) 1

Annals of
Optometry
and Contact Lens

Print ISSN: 2384-0919
Online ISSN: 2384-0927ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Korea University Anam Hospital, 73 Inchon-ro, Seongbuk-gu, Seoul 02841, Korea
Tel: +82-2-2271-6603    Fax: +82-2-2277-5194    E-mail: journal@annocl.org                

Copyright © 2023 by The Korean Optometry Society and The Korean Contact Lens Study Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next